ขอขอบคุณทุกท่ายที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาล่วงหน้า